Sơ đồ số 44 - Kế toán thuế và các khoản khác phải nộp NSNN (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48