(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 52 - Kế toán phát hành trái phiếu có chiết khấu (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48