Sơ đồ số 52 - Kế toán phát hành trái phiếu có chiết khấu (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48