Sơ đồ số 43 - Kế toán phải trả cho người bán (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48