(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 43 - Kế toán phải trả cho người bán (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48