(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 53 - Kế toán phát hành trái phiếu có phụ trội (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48