(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 68 - Kế toán doanh thu bán hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng (đối với bên đại lý) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48