(024) 8585.8333   |  Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 13 - Kế toán chi phí SXKD dở dang đối với doanh nghiệp sản xuất sảm phẩm công nghiệp, kinh doanh dịch vụ (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48