Sơ đồ số 69 - Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng (bên nhận đại lý) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48