(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 76 - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản xuất (theo phương pháp KKĐK) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48