Sơ đồ số 17 - Kế toán thành phẩm (theo phương pháp KKĐK) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48