(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 17 - Kế toán thành phẩm (theo phương pháp KKĐK) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48