Sơ đồ số 6 - Kế toán phải thu của khách hàng (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48