Sơ đồ số 19 - Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa (theo phương pháp KKĐK) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48