Sơ đồ số 59 - Kế toán chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48