Sơ đồ số 16 - Kế toán thành phẩm (theo phương pháp KKTX) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48