Sơ đồ số 79 - Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp KKĐK đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48