Sơ đồ số 20 - Kế toán hàng gửi đi bán (theo phương pháp KKTX) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48