(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 35 - Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48