Sơ đồ số 7 - Kế toán thuế GTGT được khấu trừ (QD48)

Sơ đồ kế toán QĐ48