Sơ đồ số 63 - Kế toán lợi nhuận chưa phân phối (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48