(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 18 - Kế toán hàng hóa (theo phương pháp KKTX) (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48