Sơ đồ số 39 - Kế toán chi phí trả trước dài hạn (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48