Sơ đồ số 40 - Kế toán ký quỹ, ký cược dài hạn (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48