(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 73 - Kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48