Tạm ứng

Hoàn thiện Báo cáo Tài chính 2020 với Phần mềm Kế toán MetaData,

và tiếp tục áp dụng cho các năm tiếp theo...

NHẬN NGAY

Lì xì 300K khi mua gói MDA05, MDA1.

Lì xì 500K khi mua gói MDA3, MDA6.

Lì xì 1tr khi mua gói MDA15, MDA30, MDA0.

Áp dụng đến hết tháng Giêng (12/03/2020)

 

Quy trình theo dõi tạm ứng trên phần mềm kế toán MetaData Accounting

1. Tạo giấy đề nghị tạm ứng

2. Tạo chứng từ chi tiền tạm ứng (có thể tạo nhanh ngay trên giấy đề nghị tạm ứng)

3. Tạo chứng từ thanh toán tạm ứng, bù trừ công nợ

4. Tạo giấy thanh toán tạm ứng (liệt kê lịch sử tạm ứng của từng đối tượng)

5. Tạo chứng từ hoàn ứng nếu có (có thể tạo nhanh ngay trên giấy thanh toán tạm ứng)

6. Tạo giấy đề nghị thanh toán