Tạm ứng

Quy trình theo dõi tạm ứng trên phần mềm kế toán MetaData Accounting

1. Tạo giấy đề nghị tạm ứng

2. Tạo chứng từ chi tiền tạm ứng (có thể tạo nhanh ngay trên giấy đề nghị tạm ứng)

3. Tạo chứng từ thanh toán tạm ứng, bù trừ công nợ

4. Tạo giấy thanh toán tạm ứng (liệt kê lịch sử tạm ứng của từng đối tượng)

5. Tạo chứng từ hoàn ứng nếu có (có thể tạo nhanh ngay trên giấy thanh toán tạm ứng)

6. Tạo giấy đề nghị thanh toán