Tải danh mục, số dư đầu từ excel lên phần mềm

Tải danh mục hàng hóa, danh mục khách hàng, chứng từ hàng hóa từ excel lên phần mềm kế toán MetaData Accounting 

► Tải danh mục hàng hóa, vật tư, CCDC

► Tải danh mục khách hàng

► Tải số dư đầu hàng hóa, vật tư, CCDC từ excel lên phần mềm

► Tải số dư đầu các tài khoản từ excel lên phần mềm

► Tải danh sách hàng hóa lên các chứng từ Nhập mua, Xuất bán, Xuất chuyển kho, Nhập khác, xuất khác,...