Quản lý chi phí theo khoản mục phí

Quản lý chi tiết chi phí doanh nghiệp trên phần mềm kế toán Metadata Accounting 

Sử dụng 2 danh mục:

► Danh mục bộ phận, phân xưởng: đại diện cho các bộ phận, phòng ban cần tập hợp chi phí trong doanh nghiệp

► Danh mục khoản mục phí: Chi tiết các khoản chi phí cần quản lý

Hạch toán các loại chi phí trên các chứng từ liên quan:

► Phiếu chi: nếu thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

► Ủy nhiệm chi: nếu thanh toán trực tiếp bằng chuyển khoản

► Hóa đơn dịch vụ đầu vào: nếu treo công nợ