Quản lý bán hàng theo đơn đặt hàng

Quy trình theo dõi đơn hàng trên phần mềm kế toán MetaData Accounting

1. Đối với DN Thương mại có thể có các bước sau

- Tạo báo giá người mua

- Tạo đơn hàng người mua

- Tạo xuất bán hàng/ Xuất khẩu

- Tạo phiếu thanh toán

2. Đối với DN Sản xuất có thể có các bước sau:

- Tạo báo giá người mua

- Tạo đơn hàng người mua

- Tạo xuất sử dụng NVL theo định mức sản phẩm

- Tạo xuất bán hàng/ xuất khẩu/ xuất bán thành phẩm không qua kho

- Tạo phiếu thanh toán