Phân bổ thanh toán cho các hóa đơn

Phân bổ thanh toán các hóa đơn trên phần mềm kế toán Metadata Accounting 

Thao tác phân bổ thanh toán cho các hóa đơn trên phần mềm sẽ giúp kế toán đối chiếu công nợ được chi tiết hơn, xác định hóa đơn nào đã được thanh toán, hóa đơn nào chưa. Có các trường hợp:

► Phân bổ thanh toán Mua hàng và công nợ phải trả

► Phân bổ thanh toán Bán hàng và công nợ phải thu

► Phân bổ thanh toán trong trường hợp khách hàng ứng trước hoặc Trả trước cho người bán