Phân bổ chi phí thu mua

Hạch toán phân bổ chi phí thu mua hàng hóa trên phần mềm kế toán Metadata Accounting 

Các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua hàng hóa như: chi phí bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi; chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp, các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa,… người dùng cần phân bổ vào giá vốn hàng nhập trong kỳ.

► Nhập chứng từ mua hàng

► Nhập chứng từ chi phí

► Phân bổ 1 hoặc nhiều chứng từ chi phí cho 1 hoặc nhiều chứng từ mua hàng