Làm quen với phần mềm

Làm quen với Phần mềm kế toán Metadata Accounting

- Các phân hệ trên phần mềm
- Hạch toán chi phí đầu vào
- Hạch toán doanh thu bán hàng, doanh thu dịch vụ
- Hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng
- Các nghiệp vụ chung:
      +  Tính lương, bảo hiểm
      +  Trích khấu hao TSCĐ
      +  Báo cáo