banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Làm quen với phần mềm

Làm quen với Phần mềm kế toán Metadata Accounting

- Các phân hệ trên phần mềm
- Hạch toán chi phí đầu vào
- Hạch toán doanh thu bán hàng, doanh thu dịch vụ
- Hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng
- Các nghiệp vụ chung:
      +  Tính lương, bảo hiểm
      +  Trích khấu hao TSCĐ
      +  Báo cáo