Kết nối máy Trạm tới máy Chủ

Các cách kết nối dữ liệu từ máy trạm tới máy chủ trong phần mềm kế toán Metadata Accounting

☼ Trường hợp 1: Máy chủ chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN

► Kiểm tra mạng giữa 2 máy

► Chia sẻ dữ liệu máy chủ

► Kết nối từ máy trạm sang máy chủ theo cấu trúc: \\Tên máy chủ (hoặc IP máy chủ)\Ổ lưu trữ:\Thư mục lưu trữ\Tên tệp.fdb

☼ Trường hợp 2: Máy chủ không chia sẻ dữ liệu trong mạng LAN

- Gõ đúng đường dẫn kết nối từ máy trạm sang máy chủ theo cấu trúc: IP máy chủ:Ổ lưu trữ:\Thư mục lưu trữ\Tên tệp.fdb

☼ Một vài lỗi khi kết nối chủ trạm và cách khắc phục

► Đường dẫn chưa đủ theo cấu trúc mẫu

► Phiên bản máy chủ và máy trạm không