Kế toán tiền mặt, tiền gửi, ngoại tệ

Kế toán bằng tiền trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

I/. Phân hệ tiền mặt bao gồm các chứng từ chính như:

- Phiếu thu

- Phiếu chi

- Giấy báo Có

- Giấy báo Nợ (Ủy nhiệm chi)

► Dùng để hạch toán các phát sinh liên quan trực tiếp đến tiền mặt

II/.Hệ thống các báo cáo liên quan:

- Sổ quỹ tiền mặt

- Sổ quỹ tiền mặt (ngoại tệ)

- Sổ ngân hàng

- Sổ ngân hàng (ngoại tệ)