Kế toán tài sản cố định

Kế toán Tài sản cố định trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

I/. Khai báo danh mục TSCĐ

II/. Ghi tăng nguyên giá TSCĐ

   1. TSCĐ từ kỳ trước chuyển sang (số dư ban đầu)

   2. TSCĐ mua mới: sử dụng 1 trong số các chứng từ sau để ghi nhận tăng nguyên giá TSCĐ:

            - Ủy nhiệm chi: nếu thanh toán bằng tiền gửi

            - Hóa đơn dịch vụ mua vào hoặc Phiếu kế toán: nếu treo công nợ

III/. Trích khấu hao TSCD: phần mềm tự động tính giá trị khấu hao hàng tháng

IV/. Nâng cấp TSCĐ

V/. Thanh lý TSCD