Kế toán tài sản cố định

Kế toán Tài sản cố định trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

I/. Nhập mua TSCD

- Phiếu chi: nếu thanh toán bằng tiền mặt

- Ủy nhiệm chi: nếu thanh toán bằng tiền gửi

- Hóa đơn dịch vụ mua vào: nếu treo công nợ

II/. Trích khấu hao TSCD: phần mềm tự động tính giá trị khấu hao hàng tháng

III/. Nâng cấp TSCD, ghi tăng nguyên giá

IV/. Thanh lý TSCD