Đối trừ chứng từ công nợ

Đối trừ công nợ trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

Một vài trường hợp công nợ không phân bổ hết, tại 1 khách hàng có cả dư Nợ và dư Có, kế toán sẽ làm thao tác đối trừ công nợ, hoặc còn gọi lại Phân bổ thanh toán cho các hóa đơn.

► Chọn TK và khách hàng bị dư 2 vế

► Chọn thời gian cần phân bổ lại các chứng từ công nợ

► Xóa các phân bổ cũ và thực hiện phân bổ tự động lại