Chuyển số dư tài khoản theo TT133

Cách chuyển đổi số dư tài khoản theo Thông tư 133 trên phần mềm kế toán MetaData Accounting

1. Các tài khoản kế toán bị loại bỏ

2. Các tài khoản kế toán được thêm mới

3. Cách chuyển số dư tài khoản theo TT133

4. Cách chuyển số dư tài khoản theo TT133 trên phần mềm kế toán MetaData Accounting