Quản lý chứng từ, khóa sổ

Quản lý chứng từ trên phần mềm kế toán Metadata Accounting 

Phần mềm hỗ trợ kế toán sắp xếp số chứng từ tự động theo thứ tự, theo dõi nhật ký cập nhật chứng từ, khóa sổ

► Đánh lại số chứng từ

► Nhật ký đánh lại số chứng từ

► Đặt lại số chứng từ cuối

► Nhật ký cập nhật chứng từ

► Khóa sổ: Tránh việc nhập nhầm hay sửa, xóa nhầm chứng từ trong thời gian được khóa.