Kế toán lĩnh vực xây dựng

Quy trình nhập liệu lĩnh vực xây dựng trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

I/. Khai báo danh mục

1. Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí (DTTHCP): đại diện cho từng công trình

2. Danh mục khoản mục phí : chi tiết từng khoản chi phí cho từng công trình

3. Danh mục bộ phận, phân xưởng (chi phí chung): chi phí chung phát sinh cho nhiều công trình (DTTHCP)

II/. Cập nhật chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.. Nhập mua hàng hóa vật tư, CCDC

2. Xuất sử dụng hàng hàng hóa vật tư

3. Mua hàng xuất sử dụng không qua kho

III/. Cập nhật chi phí chung

1. Chi phí nhân công: Phiếu kế toán

2. Chi phí mua ngoài khác: Phiếu chi

3. Trích và phân bổ khấu hao TSCĐ

IV/. Phân bổ chi phí chung

V/. Kết chuyển giá vốn công trình

VI/. Ghi nhận doanh thu công trình

VII/. Hệ thống báo cáo liên quan