Kế toán lĩnh vực thương mại

Hoàn thiện Báo cáo Tài chính 2020 với Phần mềm Kế toán MetaData,

và tiếp tục áp dụng cho các năm tiếp theo...

NHẬN NGAY

Lì xì 300K khi mua gói MDA05, MDA1.

Lì xì 500K khi mua gói MDA3, MDA6.

Lì xì 1tr khi mua gói MDA15, MDA30, MDA0.

Áp dụng đến hết tháng Giêng (12/03/2020)

 

Quy trình nhập liệu lĩnh vực thương mại trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

I/. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

1. Nhâp mua hàng hóa vật tư → Thanh toán tiền hàng

2. Phân bổ chi phí thu mua (nếu có)

II/. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

1. Xuất bán hàng hóa vật tư → Thanh toán tiền hàng

2. Các nghiệp vụ chiết khấu, khuyến mại

III/. Các nghiệp vụ thương mại khác

1. Nhập hàng bán trả lại của khách hàng

2. Xuất trả hàng mua cho nhà cung cấp

3. Xuất chuyển kho

IV/. Các chi phí của doanh nghiệp

1. Chi phí lương: Phiếu kế toán

2. Các chi phí trực tiếp đã thanh toán: Phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi

3. Trích và phân bổ khấu hao TSCĐ

V/. Hệ thống các báo cáo liên quan