Kế toán lĩnh vực thương mại

Quy trình nhập liệu lĩnh vực thương mại trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

I/. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

1. Nhâp mua hàng hóa vật tư → Thanh toán tiền hàng

2. Phân bổ chi phí thu mua (nếu có)

II/. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

1. Xuất bán hàng hóa vật tư → Thanh toán tiền hàng

2. Các nghiệp vụ chiết khấu, khuyến mại

III/. Các nghiệp vụ thương mại khác

1. Nhập hàng bán trả lại của khách hàng

2. Xuất trả hàng mua cho nhà cung cấp

3. Xuất chuyển kho

IV/. Các chi phí của doanh nghiệp

1. Chi phí lương: Phiếu kế toán

2. Các chi phí trực tiếp đã thanh toán: Phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi

3. Trích và phân bổ khấu hao TSCĐ

V/. Hệ thống các báo cáo liên quan