Kế toán lĩnh vực sản xuất

Quy trình nhập liệu lĩnh vực sản xuất trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

I/. Khai báo danh mục

► Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí (DTTHCP): theo dõi các bộ phận sản xuất hoặc cụ thể các đối tượng sản phẩm được tính giá thành

► Danh mục khoản mục phí : chi tiết từng khoản chi phí cho từng bộ phận sản xuất hoặc từng đối tượng sản phẩm được tính giá thành.

► Danh mục bộ phận, phân xưởng (chi phí chung): chi phí chung phát sinh cho nhiều đối tượng tính giá thành (DTTHCP)

II/. Cập nhật chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1. Nhập mua hàng hóa vật tư, CCDC

2. Xuất sử dụng hàng hàng hóa vật tư

3. Mua hàng xuất sử dụng không qua kho

III/. Cập nhật chi phí chung

1. Chi phí mua ngoài khác: Phiếu chi

2. Chi phí nhân công: Phiếu kế toán

3. Trích và phân bổ khấu hao TSCĐ

IV/. Nhập kho sản phẩm từ sản xuất / Xuất bán thành phẩm không qua kho

V/. Phân bổ chi phí sản xuất chung

VI/. Tính và áp giá thành sản phẩm sản xuất

VII/. Hệ thống báo cáo liên quan