Kế toán lĩnh vực dịch vụ

Quy trình nhập liệu lĩnh vực dịch vụ trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

I/. Khai báo danh mục dịch vụ

II/. Cập nhật các chi phí

1. Chi phí trực tiếp bằng tiền: Phiếu chi, Giấy báo Nợ (Ủy nhiệm chi)

2. Chi phí CCDC: Nhập mua CCDC, xuất sử dụng CCDC. phân bổ chi phí CCDC

3. Chi phí khác chưa thanh toán: Phiếu kế toán hoặc Hóa đơn dịch vụ đầu vào

4. Chi phí lương: Phiếu kế toán

5. Trích và phân bổ khấu hao TSCĐ

III/. Xuất hóa đơn dịch vụ và kết chuyển giá vốn

1. Xuất hóa đơn doanh thu dịch vụ: Hóa đơn dịch vụ đầu ra

2. Kết chuyển giá vốn dịch vụ: Phiếu kế toán

IV/. Hệ thống các báo cáo liên quan