Hóa đơn điện tử trên Phần mềm kế toán MetaData Accounting

Nguyên tắc sử dụng Liên kết Hóa đơn điện tử: 

Để có được liên kết từ phần mềm kế toán MetaData với hệ thống eHoaDon, người dùng cần tuân thủ các quy tắc sau:

- Chỉ Tạo HĐĐT mới, Tạo HĐ Thay thế, Tạo HĐ điều chỉnh, Hủy HĐ, Xóa HĐ chưa phát hành, từ Phần mềm Kế toán MetaData.

Hay nói cách khác là mọi thao tác về HĐĐT đều phải thực hiện tại phần mềm Kế toán MetaData, ngoại trừ Ký-số phát hành cần thực hiện tại hệ thống eHoaDon.

 

Các bước tạo Hóa đơn điện tử trên phần mềm kế toán MetaData Accounting

- Bước 1: Tạo chứng từ ghi nhận doanh thu trên các phiếu liên quan (Hóa đơn thuế để trống) và lưu phiếu

- Bước 2: Kích tạo HĐĐT

- Bước 3: Tại cửa sổ Hóa đơn điện tử, các nội dung được ứng dụng tự động điền từ phiếu, người dùng có thể chỉnh sửa nội dung theo nhu cầu rồi kích Tạo hóa đơn điện tử.

- Bước 4: Lựa chọn hình thức Hóa đơn cấp số ngay hoặc Hóa đơn chưa cấp số

- Bước 5: Ký số Hóa đơn điện tử đã tạo tại hệ thống eHoaDon.

 

Đồng bộ hóa đơn với hệ thống eHoaDon: 

- Tự động đồng bộ: Mỗi khi mở Phần mềm Kế toán MetaData, ứng dụng sẽ tự động phát hiện hóa đơn cần đồng bộ và tự động đồng bộ với hệ thống eHoaDon, đồng thời đưa ra thông báo nhắc nhở các hóa đơn đã tạo nhưng chưa Ký-số. Trong thời gian đồng bộ, người dùng vẫn có thể thao tác nhập liệu hoặc xem báo cáo bình thường.

- Đồng bộ theo lệnh người dùng: Tại thời điểm bất kỳ, người dùng kích chuột vào nút đồng bộ tại cửa sổ HĐĐT để đồng bộ cho một HĐ cụ thể. Hoặc kích chuột vào Biểu tượng Đồng bộ trên thanh công cụ chính để đồng bộ cho toàn bộ các hóa đơn cần đồng bộ.