Download

Hoàn thiện Báo cáo Tài chính 2020 với Phần mềm Kế toán MetaData,

và tiếp tục áp dụng cho các năm tiếp theo...

NHẬN NGAY

Lì xì 300K khi mua gói MDA05, MDA1.

Lì xì 500K khi mua gói MDA3, MDA6.

Lì xì 1tr khi mua gói MDA15, MDA30, MDA0.

Áp dụng đến hết tháng Giêng (12/03/2020)

 

Kế toán Online - MetaData iBussiness

Phiên bản: 2846c - ngày 24/01/2018

Tên tệp: setup_imda2846c.exe (01 phút tải về với kết nối ADSL)

Dung lượng: 21 MB

Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10

(Bộ cài đặt dành cho khách hàng đã đăng ký sử dụng gói MetaData iBussiness)

download