Download

Kế toán Online - MetaData iBussiness

Phiên bản: 2701b - ngày 24/01/2018

Tên tệp: setup_imda2701b.exe (01 phút tải về với kết nối ADSL)

Dung lượng: 18 MB

Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10

(Bộ cài đặt dành cho khách hàng đã đăng ký sử dụng gói MetaData iBussiness)

download