Download

Hoàn thiện Báo cáo Tài chính 2020 với Phần mềm Kế toán MetaData,

và tiếp tục áp dụng cho các năm tiếp theo...

NHẬN NGAY

Lì xì 300K khi mua gói MDA05, MDA1.

Lì xì 500K khi mua gói MDA3, MDA6.

Lì xì 1tr khi mua gói MDA15, MDA30, MDA0.

Áp dụng đến hết tháng Giêng (12/03/2020)

 

Phần mềm kế toán MetaData Accounting

Phiên bản: 2923 - ngày 04/12/2020

Tên tệp: setupmda2923.exe (01 phút tải về với kết nối ADSL)

Dung lượng: 46 MB

Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10

download