Một số hình ảnh giao diện phần mềm kế toán MetaData Accounting

Kích chuột vào hình để chạy trình chiếu