Hàng hóa, thẻ kho

anh-mda: 
Ảnh phụ: 
Thứ tự: 
40