Hướng dẫn Cập nhật thông tư số 133/2016/TT-BTC (thay thế Quyết định 48) trên phần mềm MetaData Accounting

Xem Video kết chuyển số dư tài khoản theo TT133

Một số lưu ý:

1. Trường hợp tệp dữ liệu kế toán chưa có phát sinh trên TK121 hoặc TK341 (3411, 3412) (tính đến hết ngày 31/12/2016):

→ Nâng cấp MetaData Accounting từ phiên bản 2783 (hoặc cao hơn) để cập nhật hệ thống tài khoản và báo cáo 'Báo cáo tình hình tài chính' thay thế báo cáo cũ là 'Bảng cân đối kế toán'

→ Sau khi nâng cấp, các phát sinh từ 01/01/2017 kế toán cập nhật số liệu phù hợp với Thông tư 133/2016/TT-BTC được áp dụng từ 01/01/2017

→ Số liệu của các năm cũ vẫn sử dụng bình thường.

 

2. Trường hợp tệp dữ liệu kế toán đã có phát sinh trên TK121 hoặc TK341 (3411, 3412) (tính đến hết ngày 31/12/2016):

→ Nâng cấp phiên bản MetaData Accounting 2783 (hoặc cao hơn) để cập nhật hệ thống tài khoản và báo cáo 'Báo cáo tình hình tài chính' thay thế báo cáo cũ là 'Bảng cân đối kế toán'

* Chú ý: TK121 và TK341 được ứng dụng tạo mới sau khi nâng cấp với mã là 121-M và 341-M để phân biệt với TK theo QĐ48.

→ Sau khi nâng cấp, các phát sinh từ 01/01/2017 kế toán cập nhật số liệu phù hợp với Thông tư 133/2016/TT-BTC được áp dụng từ 01/01/2017

** Chú ý: Phát sinh liên quan đến TK121 và TK341 kế toán sử dụng tạm thời TK 121-M và 341-M (ứng với TT133), sau khi in ấn Báo cáo báo cáo tài chính, các sổ thẻ, ... đến hết năm 2016, kế toán chỉnh sửa lại mã TK 121-M và 341-M thành 121 và 341 (TK 121 và 341 theo QĐ48 sửa thành 121-C và 341-C)

→ Số liệu của các năm cũ vẫn sử dụng bình thường.

 

3. Ngoài ra, người dùng có thể cài đặt phiên bản 2783 (hoặc cao hơn) và tạo tệp dữ liệu mới theo thông tư 133/2016/TT-BTC và kết chuyển số dư sang tệp mới. (Hạn chế: Để xem số liệu cũ đến hết 2016 người dùng cần mở tệp dữ liệu tương ứng)