Thuế TNCN

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

LUẬT

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 04/2007/QH12

NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Taxonomy upgrade extras: