Sử dụng tệp dữ liệu Metadata trên nhiều máy

 

Dữ liệu của phần mềm kế toán Metadata chỉ nằm trong 1 tệp duy nhất do vậy rất thuận thiện trong việc lưu trữ và copy dữ liệu sang các máy tính khác nhau để làm việc tiếp.

Khi công việc quá nhiều, làm ở công ty không xuể, người dùng có thể làm tiếp ở nhà hoặc ở máy tính khác. Để làm việc tiếp trên máy tính ở nhà hoặc 1 máy tính khác thì máy tính ở nhà hoặc máy tính khác bạn sẽ thao tác như sau:

 

      Bước 1: Copy tệp cơ sở dữ liệu vào thiết bị lưu trữ và đem về máy ở nhà hoặc máy khác.

      Bước 2: Cài đặt phần mềm kế toán metadata với phiên bản giống hoặc lớn hơn phiên bản ở máy công ty ( vào Menu Trợ giúp | Thông tin sản phẩm để kiểm tra phiên bản đang được cài đặt trên máy )

      Bước 3: Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu được copy về để làm việc tiếp. ( bạn có thể tham khảo thêm ở chủ đề kết nối cơ sở dữ liệu nhiều công ty )

      Bước 4: Copy cơ sử dữ liệu đã làm việc tiếp ở nhà đến công ty để làm tiếp ( Trước khi copy dữ liệu đã làm việc ở nhà vào máy công ty, bạn nên đổi tên cơ sở dữ liệu cũ ở công ty thành 1 tên khác )

      Bước 5: Đăng nhập vào tệp làm bình thường.

Và bạn sẽ làm tương tự ở những lần sau:

 

Ví dụ cụ thể:

Máy ở công ty là Máy 1, đang làm cho công ty ABC có tệp cơ sở dữ liệu là Cty ABC.fdb trong ổ D:\Dulieu_ketoan

Máy ở nhà là Máy 2

Phiên bản phần mềm đang dùng là Setupmda1662.exe

 

Bạn thao tác:

 

     Bước 1: Vào Máy 1, vào trong ổ D vào thư mục dữ liệu, copy tệp Cty ABC.fdb vào USB hoặc một thiết bị lưu trữ.đồng thời Copy bộ setupmda1662.exe  về Máy 2

     Bước 2: Cài đặt bộ setupmda1662.exe lên Máy 2

     Bước 3: Kích đúp vào biểu tượng đăng nhập trên màn hình desktop trên Máy 2, tại mục cơ sở dữ liệu bạn kích vào nút 3 chấm để chọn đến tệp Cty ABC.fdb và đăng nhập để làm việc tiếp.

     Bước 4: Bạn đổi tên tệp Cty ABC.fdb trong thư mục Dulieu_ketoan trong ổ D ở Máy 1 thành Cty ABC1.fdb rồi copy tệp Cty ABC.fdb đã làm ở nhà vào Thư mục Dulieu_ketoan trong ổ D ở Máy 1

     Bước 5: Đăng nhập vào tệp Cty ABC.fdb trong thư mục Dulieu_ketoan trong ổ D Máy 1 làm tiếp bình thường 

 

( Chú ý: Bắt đầu từ phiên bản 1662 bạn không nhất thiết phải đăng nhập phần mềm từ biểu tượng đăng nhập ở màn hình desktop mà bạn có thể kích đúp vào tệp cơ sở dữ liệu để đăng nhập trực tiếp )