banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

     Chào các anh chị.

     Em muốn hỏi anh chị chút: Bên em làm về lĩnh vực sản suất bàn ghế.Làm thế nào để tập hợp được chi phí bán hàng  cho từng chiếc bàn, chiếc ghế?

     Rất mong anh chị trả lời nhanh giúp em!

     Chân thành cảm ơn!

Bài bình luận1

mda_toan vào Tháng 11 25, 2011 19:03

Câu hỏi của bạn hơi chung chung nên cũng khó để giải thích vì vậy mình lây ví dụ thế này nhé:  Bạn làm sản xuất bàn ghế, đồng thời sản xuất 5 loại bàn là từ B1-B5 và sản xuất 4 loại ghế là từ G1 - G4.

 

Theo kế hoạch đợt này sẽ sản xuất 20  B1, 40 sản phẩm B2, 10 sản phẩm B3, 15 sản phẩm B4, 30 sản phẩm B5 và giá trị ước tính của từng loại bàn là:

B1 = 1.500.000 đ  => Tổng  GT = 20x 1.500.000 đ = 30.000.000 đ  => Tỷ trọng/tổng chi phí = 3/19

B2 = 1.500.000 đ  => Tổng  GT = 40x 1.500.000 đ = 60.000.000 đ  => Tỷ trọng/tổng chi phí = 6/19

B3 = 1.000.000 đ  => Tổng  GT = 10x 1.000.000 đ = 10.000.000 đ  => Tỷ trọng/tổng chi phí = 1/19

B4 = 2.000.000 đ  => Tổng  GT = 15x 2.000.000 đ = 30.000.000 đ  => Tỷ trọng/tổng chi phí = 3/19

B5 = 2.000.000 đ  => Tổng  GT = 30x 2.000.000 đ = 60.000.000 đ  => Tỷ trọng/tổng chi phí = 6/19

 

kế hoạch sản xuất  ghế là :10 sản phẩm G1, 20 sản phẩm G2, 20 sản phẩm G3, 10 sản phẩm G4 và ước tính giá trị của ghế:

 

G1 = 1.000.000 đ  => Tổng  GT = 10x 1.000.000 đ = 10.000.000 đ  => Tỷ trọng/tổng chi phí =    1/6,6

G2 = 1.100.000 đ  => Tổng  GT = 20x 1.100.000 đ = 22.000.000 đ  => Tỷ trọng/tổng chi phí = 2,2/6,6

G3 = 1.150.000 đ  => Tổng  GT = 20x 1.150.000 đ = 23.000.000 đ  => Tỷ trọng/tổng chi phí = 2,3/6,6

G4 = 1.300.000 đ  => Tổng  GT = 10x 1.300.000 đ = 13.000.000 đ  => Tỷ trọng/tổng chi phí = 1,3/6,6

 

Khi cập nhật vào phần mềm bạn vào danh mục hàng hóa vật tư, CCDC để tạo các mã Hàng hóa là các loại Bàn từ B1 - B5  và các loại Ghế từ G1 - G4

Bạn vào danh mục đối tượng tập hợp chi phí tạo ra 2 mã là "BAN""GHE" , bạn chú ý khi tạo mã ở mục "sản phẩm" bên dưới bạn điền chi tiêt từng loại hàng hóa mà mã BAN hoặc GHE tạo ra với hệ số chính là " tử số " của phân số ở phần tỷ trọng, theo ví dụ trên thì mã "BAN" sẽ tạo ra các sản phẩm là B1 hệ số là 3, B2 hệ số 6, B3 hệ số 1, B4 hệ số là 3, B5 hệ số là 6. Còn mã "GHE" sẽ tạo ra các sản phẩm là G1 hệ số 1, G2 hệ số 2,2 , G3 hệ số 2,3 , G4 hệ số 1,3.

Bạn vào danh mục Mã khoản mục phí để tạo các mã như Chi phí về nhân công, chi phí về nguyên vật liệu chính, chi phí về máy, ...

Vào danh mục bộ phận, phân xưởng để tạo các mã Chi phí chung ( những phần chi phí dùng chung cho cả 2 đối tượng "BAN" và "GHE" ví dụ như chi phí tiền thuê nhà xưởng, tiền điện, nước phục vụ sản xuất, chi phí khấu hao máy, .... )

 

  • Nghiệp vụ:

 

Bước1: Nhập nguyên vật liệu:

- Vào Menu hàng hóa | phiếu nhập mua hàng hóa - vật tư để nhập các Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ về kho

 

Bước 2: Tập hợp chi phí sản xuất:

- Vào Menu giá thành, vào phiếu xuất sử dụng hàng hóa - vật tự - CCDC hoặc phiếu Mua hàng xuất thẳng không qua kho để xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ vào sản xuất ; vào phiếu kế toán, hóa đơn dịch vụ đầu vào, phiếu chi, giấy báo nợ để tính số tiền phân bổ vào chi phí giá thành hoặc chi tiền trực tiếp vào chi phí giá thành. Bạn chú ý khi phát sinh chi phí cho đối tượng bàn hoặc ghế thì bạn sẽ điền chi tiết mã ĐTTHCP phí tương ứng là BAN hoặc GHE đồng thời điền chi tiết khoản mục phí tương ứng. ( Phần mã ĐTTHCP và mã khoản mục phí bạn chỉ điền ở dòng TK chi phí là 621,622,623, 154 ).

- Bạn vào phiếu kế toán, phiếu chi, phân bổ chi phí trả trước, Trích và phân bổ khấu hao TSCD, ... để cập nhật các phần chi phí phát sinh chung cho cả 2 đối tượng BAN, GHE như tiền lương cán bộ quản lý, tiền điện, tiền nước, khấu hao máy, chi phí trả trước phân bổ vào chi phí sản xuất trong kỳ, ... Khi thực hiện các phiếu này bạn sẽ kết hợp cùng với trường Mã chi phí chung và Mã khoản mục phí ở trên phiếu ( Phần mã CP chung và mã khoản mục phí bạn chỉ điền ở dòng TK chi phí là 627 nếu theo QĐ15 hoặc 154 nếu theo QĐ48 )

- Các bút toán điều chỉnh giảm chi phí sản xuất tập hợp cho sản phẩm: Nhập lại kho nguyên vật liệu, xuất bán nguyên vật liệu từ bộ phận sản xuất. Nếu có phát sinh các bút toán này bạn cũng phải điền chi tiết Mã ĐTTHCP là BAN hay GHE nhé.

 

Bước 3: Hoàn thành sản phẩm

- Bạn vào Menu giá thành | Nhập sản phẩm từ sản xuất để nhập về kho những thành phẩm là các loại Hàng hóa B1 - B5 và G1 - G4.

- Bạn vào Menu giá thành | Xuất bán thành phẩm không qua kho để thực hiện bút toán xuất bán thẳng từ bộ phận sản xuất.

 

Bước 4: Phân bổ chi phí sản xuất chung, tính giá trị sản phẩm dở dang và giá thành

- Bạn vào Menu giá thành | Phân bổ chi phí sản xuất chung chọn khoảng thời gian và tùy chọn thêm mã TK, mã chi phí chung  để thực hiện phân bổ chi tiết phần chi phí chung cho từng ĐTTHCP là BAN và GHE ( Trường hợp khi tạo Mã Chi phí chung bạn đã cài đặt sẵn Phương pháp phân bổ và các Mã ĐTTHCP được phân bổ thì phần mềm sẽ căn cứ trên Phương pháp đã cài đặt mà phân bổ phần chi phí cho từng Mã ĐTTHCP; trường hợp khi tạo Mã Chi phí chung bạn chưa cài đặt phương pháp phân bổ và các Mã ĐTTHCP được phân bổ thì lúc này bạn sẽ chọn trực tiếp từng Mã ĐTTHCP và số tiền ở bên phân bổ).

- Sau khi phân bổ hết phần chi phí chung bạn vào Menu giá thành | Sản phẩm dở dang và tính giá thành để khai báo sản phẩm dở dang cuối kỳ, bạn điền chi tiết giá trị sản phẩm còn dở dang của từng ĐTTHCP đến thời điểm tính giá thành. Sau khi lưu lại phần giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ bạn nhấn vào nút Tính và áp giá thành thì phần mềm tự động tính và áp giá thành cho từng loại sản phẩm và đưa ra cho bạn cụ thể từng loại sản phẩm thực tế sản xuất ra có giá vốn là bao nhiêu.

 

  • Các báo cáo liên quan: Bạn vào các báo cáo Chi phí - Giá thành

- Báo cáo chi tiết thu/chi theo công việc: Cho biết chi tiết từng lần phát sinh doanh thu, chi phí và lãi lỗ của từng ĐTTHCP trong khoảng thời gian tùy chọn của người dùng

- Bảng kê sản phẩm, bán sản phẩm hoàn thành: Báo cáo này sẽ liệt kê chi tiết từng lần nhập kho của từng loại sản phẩm

- Chi tiết chi phí sản xuất theo khoản mục phí: Báo cáo này liệt kê chi tiết từng phát sinh theo khoản mục phí của từng mã ĐTTHCP trong khoảng thời gian được chọn

- Thẻ tính giá thành sản phẩm, nhóm sản phẩm: Báo cáo này tổng hợp số liệu của từng mã ĐTTHCP, khi xem báo cáo người dùng chọn khoảng thời gian và có thể tùy chọn điền hay không điền Mã ĐTTHCP.

- Tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố: Lên số liệu tổng hợp của từng mã ĐTTHCP theo yếu tố khoản mục phí

 

Chú ý: Với trường hợp bạn không làm sản xuất đại trà mà sản xuất theo đơn đặt hàng, mỗi lần là 1 số loại sản phẩm khác nhau thì về quy trình bạn làm các bước tương tự như ví dụ trên, tuy nhiên mỗi một lần như vậy bạn sẽ tạo ra thêm các Mã ĐTTHCP và các Mã hàng hóa mới.

 

 

 

 

 

Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận