banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Chào anh chị!

 

Em đang làm tại công ty Du lịch và Vận tải. Em muốn quản lý chi tiết doanh thu, chi phí từng tour du lịch và từng xe trên phần mềm kế toán Metadata thì phải cập nhật dữ liệu như thế nào???

 

Mong anh chị trả lời và hướng dẫn em làm.

Chân thành cảm ơn các anh chị!

Bài bình luận1

mda_toan vào Tháng 12 10, 2011 09:19

        Phần mềm kế toán Metadata cho phép cập nhật chi tiết từng lần phát sinh doanh thu, chi phí cho từng dịch vụ đồng thời đưa ra các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết về doanh thu dịch vụ giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản trị lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

 

Doanh nghiệp bạn làm về Du lịch và Vận tải là 2 loại hình Dịch vụ, giả sử bạn đang hạch toán theo QĐ15, bạn sẽ cập nhật trên phần mềm mình như sau:

 

  • Đăng ký danh mục dịch vụ lên phần mềm:

Bạn vào menu danh mục | Danh mục dịch vụ: Bạn tạo ra 2 nhóm riêng là Nhóm Du lịch và nhóm Vận tải sau đó tạo các mã chi tiết của từng nhóm là các mã Tuor bạn thực hiện, các mã xe hoặc các mã tuyến vận chuyển của bạn, làm như vậy giúp bạn xem báo cáo doanh thu, chi phí, lãi/lỗ cho từng nhóm, từng mã chi tiết

 

  • Cập nhật các chứng từ chi phí đầu vào:

+ Phiếu chi tiền mặt/Giấy báo nợ: Để hạch toán vào dịch vụ những phần chi phí như Chi tiền mua Xăng xe,

Ví dụ: chi tiền mua xăng xe giá chưa thuế 1 triệu, VAT 10%, thanh toán ngay bằng tiền mặt

 

Định khoản                              Số tiền                                 Cột mã Dịch vụ

  Nợ 6277                            1.000.000 đ              ( Điền chi tiết mã dịch vụ tương ứng ) 

  Nợ 1331                               100.000 đ    

       Có 1111:                      1.100.000 đ                                 
                      

    Khi phát sinh chi phí cho dịch vụ nào thì mình sẽ điền chi tiết mã dịch vụ đó ở các dòng có định khoản là tài khoản chi phí như: 621,622, 623, 627 và phần mềm sẽ kết chuyển chi phí này sang 154, như vậy là bạn đã theo dõi được phần chi phí xăng xe tập hợp vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dịch vụ. Ở các phiếu khác liên quan đến dịch vụ bạn cũng làm tương tự là điền thêm ở cột “mã dịch vụ” chi tiết dịch vụ đó

 

+ Hóa đơn dịch vụ đầu vào: cập nhật phần chi phí mua ngoài phục vụ cho dịch vụ  nhưng chưa thanh toán cho người bán.

+ Phiếu kế toán, bút toán phân bổ chi phí trả trước, trích khấu hao tài sản cố định: hạch toán lương, các khoản trích theo lương vào dịch vụ, hạch toán phần chi phí trả trước được tính vào dịch vụ, hạch toán phần chi phí khấu hao TSCĐ vào dịch vụ.

+ Xuất sử dụng hàng hóa - vật tư – CCDC: Hạch toán phần hàng hóa đưa vào thực hiện dịch vụ.

 

  • Cập nhật Doanh thu dịch vụ:

+ Hóa đơn dịch vụ đầu ra: Để hạch toán chi tiết các lần xuất dịch vụ cho khách hàng và tính doanh thu. Trên phiếu này chia làm 2 phần là Bút toán Doanh thu và Bút toán giá vốn

  Ở phần bút toán giá vốn bạn có 2 cách để điền

     Cách thứ nhất, bạn định khoản và điền trực tiếp giá trị tiền vốn (Phần tiền vốn được lấy để điền là tổng giá trị ở Cột tiền vốn trong báo cáo Chi tiết doanh thu dịch vụ )

     Cách thứ hai, nếu dịch vụ phát sinh doanh thu nhiều lần trong tháng và phải làm các bút toán giá vốn quá nhiều thì khi làm hóa đơn dịch vụ đầu ra bạn để trống bút toán giá vốn và cuối tháng vào phiếu kế toán định khoản một bút toán tổng giá trị giá vốn

+ Phiếu thu:  Dùng để hạch toán phần tiền nhận được khi khách hàng tạm ứng, thanh toán cho dịch vụ

 

  • Các báo cáo liên quan đến dịch vụ: Bao gồm các báo cáo trong menu Báo cáo | Doanh thu

+ Báo cáo chi tiết doanh thu dịch vụ:

Mục tiêu: Báo cáo này cho biết phát sinh chi tiết Doanh thu, chi phí của từng dịch vụ theo ngày tháng đồng thời đưa ra kết quả lãi lỗ của từng dịch vụ, từng tuor, từng đầu xe. Giúp người dùng có được cái nhìn chi tiết về tình thực hiện dịch vụ, từng khoảng đưa vào dịch vụ và lãi/lỗ cho chi tiết cho từng lần thực hiện dịch vụ

Cách xem báo cáo: Người dùng chọn khoảng thời gian phát sinh dịch vụ, chọn mã TK doanh thu và tùy chọn mã khách hoặc mã dịch vụ

+ Báo cáo doanh thu theo từng khách hàng:

Mục tiêu: Cho biết số liệu tổng hợp các hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp cho từng khách hàng và kết quả lãi/lỗ từ việc cung cấp hàng hóa dịch vụ đó.

Cách xem báo cáo: Người dùng chọn khoảng thời gian phát sinh dịch vụ, chọn mã TK doanh thu , tùy chọn mã khách, mã hàng hóa, mã kho.

+ Báo cáo tổng hợp doanh thu dịch vụ:

Mục tiêu: Cho biết số liệu tổng hợp các dịch vụ đã cung cấp trong khoảng thời gian được chọn về doanh thu, giá vốn, thuế, … và lãi gộp

Cách xem báo cáo: Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem, tùy chọn Mã dịch vụ và mã Tài khoản doanh thu.

 

( Còn trường hợp bạn làm theo QĐ48 thì phần chi phí sẽ được tập hợp thẳng vào TK 154 mà không qua các tài khoản 621, 622 ,623, 627 vì vậy bạn sẽ điền chi tiết mã dịch vụ ở dòng có phát sinh liên quan đến tài khoản 154)

Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận